Vedtekter

Vedtekter for foreningen HoldDegFrisk

§ 1    Foreningens navn
Foreningens navn er HoldDegFrisk og ble stiftet 25.10.2011 i Tønsberg.

§ 2    Formål
HoldDegFrisk er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme god folkehelse. Vårt fokus er på forebygging, og HoldDegFrisk skal være en drivkraft i samfunnet for bedre helse og trivsel.

§ 3    Juridisk person/organisatorisk tilknytning
HoldDegFrisk skal være en medlemsbasert kompetanse- og samarbeidsorganisasjon innen helseforebygging. Foreningen finansieres hovedsaklig gjennom kursvirksomhet, foredrag, konsultasjoner mv. Foreningen er selveiende, dvs at ingen i kraft av sin eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utbetaling av overskudd, hefter for dens gjeld mv. Et eventuelt overskudd benyttes til foreningens formål.

§ 4    Medlemmer
HoldDegFrisk vil knytte til seg selvstendige konsulenter som holder kurs, gjennomføre konsultasjoner mv. Medlemmene er de konsulentene som til er hver tid er aktive, det vil si at de gjennomfører minimum ett kurs eller tilsvarende arbeidsmengde i halvåret. Medlemmene skal bli varslet i god tid før medlemskapet utløper, slik at de kan iverksette aktivitet. Dersom konsulenten har vanskeligheter med å skape aktivitet, skal både fadder, styreleder og eventuelt gruppeleder hjelpe til med dette.

§ 5    Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6    Kontingent
Det tas ingen kontingent. Medlemskapet er basert på aktivitet som beskrevet i § 4.

§ 7    Tillitsvalgtes godtgjørelse
Det utbetales ingen godtgjørelse til de tillitsvalgte, men de kan få refusjon for faktiske utgifter. Disse utgiftene skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 8    Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mai måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9    Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av HoldDegFrisk.

§ 10    Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11    Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.    Behandle HoldDegFrisks årsmelding
2.    Behandle HoldDegFrisks regnskap i revidert stand
3.    Behandle innkomne forslag
4.    Orienteres om HoldDegFrisks budsjett
5.    Velge:
a) Styremedlem(mer) som er på valg
b) Revisor og dennes stedfortreder

§ 12    Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13    Styret
HoldDegFrisk ledes av et styre på 3 personer. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan sitte i styret. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av en arbeidende styreleder som er ansatt på timebasis, en nestleder og ett styremedlem. Alle velges for to år, med unntak av den første nestlederen som velges for ett år på grunn av rotasjonen. Alle styremedlemmene kan gjenvelges.

Styret skal:
1.    Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.    Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3.    Administrere og føre nødvendig kontroll med HoldDegFrisks økonomi i henhold til de til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.    Representere HoldDegFrisk utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14    Grupper/avdelinger
Det er anledning til å organisere HoldDegFrisks arbeid med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. HoldDegFrisks årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele HoldDegFrisk, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere HoldDegFrisk uten styrets godkjennelse.

§ 15    Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16    Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)
Oppløsning av HoldDegFrisk kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Rettighetene til navnet HoldDegFrisk tilhører Ragnhild Marie og Tore Næss. Ved oppløsning, sammenslutning eller liknende faller rettighetene tilbake til disse.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av HoldDegFrisk. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.